Polityka prywatności

Polityka prywatności / Privacy Policy / Politique de confidentialité / Datenschutzrichtlinie

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Górecki sp. z o.o.  32-650 Kęty ul. Kościuszki 115A – administratora danych osobowych.

 • Firma Górecki sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
 • Firma Górecki sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
 • Dane osobowe zbierane przez administratora są wykorzystywane w następujących celach:
  1. wykonywania zawartych umów;
  2. podejmowania działań przed zawarciem umowy;
  3. wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
   1. utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
   2. oferowania swoich usług i produktów;
 • poszukiwania podwykonawców i dostawców;
 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 • Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  1. ze stron internetowych firm;
  2. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz firmy Górecki sp. j.);
  3. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  4. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  6. podmiotom prowadzącym windykacje;
  7. innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
 • Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Górecki sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie firmy Górecki sp. z o.o. lub przez przesłanie wniosku na adres rodo@gorecki.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 • Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

The rules for the processing of personal data by Górecki sp. z o.o.  32-650 Kęty ul. Kościuszki 115A – Personal Data Controller.

 • Górecki sp. z o.o. processes personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
 • Górecki sp. z o.o. limits the collected data to the minimum necessary to achieve the purpose for which it is collected.
 • Personal data collected by the Controller is used for the following purposes:
  1. performance of concluded contracts;
  2. taking actions before concluding a contract;
  3. exercise of legal obligations of the Controller;
  4. arising from legitimate interests pursued by the Controller, i.e .:
   1. maintaining contacts with contractors;
   2. offering their services and products;
 • searching for subcontractors and suppliers;
 1. detection and prevention of fraud;
 2. ensuring the company security;
 3. determination, investigation and defence against claims;
 • creating statements, analyzes and statistics for internal purposes;
 • Personal data may also be processed under the consent of the data subject for the purpose specified in the consent. The granted consent may be withdrawn at any time, which will not affect the lawfulness of the use of the data before the withdrawal of such consent.
 • Personal data may also come from other sources in compliance with the law, e.g.
  1. from company websites;
  2. from banks (bank account numbers from which payments to Górecki sp. j. were made);
  3. from public sources, including the National Court Register (KRS), Central Registration and Information on Business (CEIDG);
 • Personal data is stored for a period resulting from the purpose for which it was collected, and then for the period after which claims arising from this purpose expire and for the time the data storage is prescribed by law. The Controller may also store personal data for a longer period only for legitimate reasons, if the law permits such storage.
 • Personal data may be disclosed to the following recipients:
  1. entities operating data communications systems or providing data communications tools;
  2. entities providing advisory, consulting, audit, legal, tax, accounting, payroll and personnel services;
  3. entities conducting payment activity (banks, payment institutions);
  4. entities that provide physical protection of objects belonging to the Controller;
  5. entities operating postal or courier services;
  6. entities conducting debt collection;
  7. other entities if disclosure is necessary for legal reasons.
 • All persons whose personal data is processed by Górecki sp. z o.o. have the right of access their personal data, rectify, delete them, limit and object to their processing and to transfer the data. These rights can be exercised by submitting a request at the headquarters of Górecki sp. j. or by sending the request to the email address: rodo@gorecki.pl. The scope of each of these rights and the situations in which they can be exercised result from the legal regulations.
 • All persons have the right to lodge a complaint to the Chairman of the Personal Data Protection Authority if they believe that the processing of their personal data violates the provisions of the law.

Principes de traitement des données à caractère personnel par la société Górecki sp. z o.o 32-650 Kęty ul. Kościuszki 115A – responsable du traitement des données personnelles.

 • La société Górecki sp. z o.o traite les données personnelles suivant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
 • La société Górecki sp. z o.o limite la collecte des données au minimum nécessaire aux finalitées dans lesquelles elles sont collectées.
 • Les données personnelles sont collectées par le responsable de traitement des données pour :
  1. exécuter les contrats conclus ;
  2. exécuter des mesures précontractuelles ;
  3. réaliser les obligations auxquelles le responsable du traitement des données est soumis ;
  4. lorsque le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable, à savoir :
   1. entretenir les relations avec les contractants ;
   2. proposer ses services et produits ;
 • rechercher des sous-traitants et fournisseurs ;
 1. découvrir et éviter tout abus ;
 2. assurer la sécurité de la société ;
 3. constater, exercer ou défendre ses droits en justice ;
 • établir des listes, analyses et statistiques pour ses propres besoins ;
 • Les données personnelles peuvent être également traitées si la personne concernée a consenti au traitement des données pour les finalités définies dans ce consentement. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
 • Les données personnelles peuvent provenir d’autres sources légitimes, comme p.ex. :
  1. les sites Internet des entreprises ;
  2. les banques (numéros de comptes bancaires depuis lesquels la société Górecki sp. z o.o a reçu des paiements) ;
  3. les sources publiques, dont le Registre National Judiciaire [KRS], Registre des Entreprises [CEIDG] ;
 • Les données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité du traitement et ensuite pendant la période après le délai de prescription des actions ou pendant la période pendant laquelle la conservation des données est imposée par la loi. Le responsable du traitement des données peut aussi conserver les données personnelles pendant une période plus longue exclusivement pour des raisons justifiées si la loi le permet.
 • Les données personnelles peuvent être communiquées aux destinataires suivants :
  1. les entreprises gestionnaires des systèmes téléinformatiques ou fournisseurs des outils téléinformatiques ;
  2. les entreprises de conseil, d’audits, d’assistance juridique, les entreprises fournissant des services comptables et de gestion du personnel et des paies ;
  3. les entreprises fournissant des services financiers (banques, établissements de paiement) ;
  4. les entreprises de gardiennage qui protègent les bâtiments appartenant au responsable du traitement des données ;
  5. les établissements postaux ou distributeurs de courriers ;
  6. les établissements de recouvrement ;
  7. autres établissements si la communication des données est nécessaire et imposée par la loi.
 • Toutes les personnes dont les données personnelles dont traitées par la société Górecki sp. z o.o ont le droit d’accéder à leurs données, de les rectifier, supprimer, de limiter leur traitement, d’exprimer leur opposition ou de transférer les données. Elles peuvent exercer ce droit en déposant une demande correspondante au sein de la société Górecki sp. j. ou en l’envoyant au courriel rodo@gorecki.pl. Les limites de ces droits et les situations dans lesquelles ils peuvent être exercés découlent des dispositions de la loi.
 • Toutes les personnes concernées peuvent présenter une plainte auprès du Président de l’Office de la Protection des Données Personnelles si elles constatent que le traitement de leurs données personnelles viole la législation en vigueur.

Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Firma GÓRECKI sp. z o.o 32-650 Kęty, Kościuszki 115A – der Verantwortliche.

 • Die Firma Górecki sp. z o.o verarbeitet personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
 • Die Firma Górecki sp. j. beschränkt die Erhebung von personenbezogenen Daten auf das für die Zwecke ihrer Verarbeitung notwendige Maß.
 • Die von dem Verantwortlichen erhobenen, personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verwendet:
  1. die Erfüllung eines Vertrags;
  2. die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen;
  3. die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt;
  4. die Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen, die dazu dienen:
   1. regelmäßige Kontakte mit seinen Vertragspartnern zu unterhalten;
   2. Waren und Dienstleistungen anzubieten;
 • Subunternehmer und Lieferanten zu suchen;
 1. Datenmissbrauch aufzudecken und vorzubeugen;
 2. Firmensicherheit sicherzustellen;
 3. rechtliche Ansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen;
 • Aufstellungen, Analysen und Statistiken für innerbetriebliche Zwecke zu erstellen;
 • Personenbezogene Daten können auch mit der Einwilligung durch die betroffene Person und nur zu dem in der Einwilligung angegebenen Zweck verarbeitet werden. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, durch den Widerruf wird aber die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
 • Die personenbezogenen Daten können auch rechtmäßig aus anderen Quellen stammen, wie z.B. aus:
  1. Internetseiten;
  2. Banken (Kontorechnungen, aus denen Zahlungen zugunsten der Firma Górecki sp. z o.o geleistet werden);
  3. öffentlich zugängliche Quellen, darin auch Unternehmensregister wie z.B. in Polen Landesgerichtsregister (KRS) und Zentralverzeichnis und Information über die Gewerbliche Tätigkeit (CEIDG);
 • Personenbezogene Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben werden, erforderlich ist, und dann so lange, bis die Ansprüche aus diesem Zweck verjähren oder so lange, wie eine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. Der Verantwortliche darf die personenbezogenen Daten aus begründeten Gründen länger speichern, wenn diese Erhebung nach dem Recht zulässig ist.
 • Die personenbezogenen Daten dürfen folgenden Empfängern offengelegt werden:
  1. Unternehmen, die Informations- und Kommunikationssysteme betreiben oder Informations- und Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung stellen;
  2. Dienstleister im Bereich Beratung, Consulting und Auditierung, Rechtshilfe und Unterstützung in Steuersachen, Rechnungslegung und Lohnbuchhaltung;
  3. Zahlungsdienstleister (Banken, Geldinstitute);
  4. Sicherheitsdienste, die Gebäude des Verantwortlichen schützen;
  5. Post- und Paketdienstleister;
  6. Inkassofirmen;
  7. andere Stellen/ Empfänger, wenn die Offenlegung von Daten aus Rechtsgründen erforderlich ist.
 • Alle betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten durch die Firma Górecki sp. j. verarbeitet werden, haben das Recht auf Zugang zu ihrer Daten, auf deren Berichtigung oder Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung oder das Recht auf Datenübertragbarkeit. Jede betroffene Person kann von o.a. Rechten Gebrauch machen und einen dementsprechenden Antrag am Sitz der Firma Górecki sp. z o.o vorlegen oder an rodo@gorecki.pl zusenden. Der Umfang dieser Rechte sowie die Situationen, in denen man von ihnen Gebrauch machen kann, ergeben sich aus Rechtsvorschriften.

Jede Person, die der Meinung ist, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen Rechtsvorschriften verstößt, ist berechtigt, Klage beim Präsidenten des polnischen Amtes für Datenschutzaufsicht zu erheben.